بررسی تاثیر معلولیت جسمی و حرکتی ناشی از فلج مغزی بر میزان هوش کودکان

بررسی تاثیر معلولیت جسمی و حرکتی ناشی از فلج مغزی بر میزان هوش کودکانهوش بهر و مقایسه IQ افراد سالم و معلول صورت گرفته است . در این پژوهش 30 کودک دختر عادی و سالم و 30 کودک دختر دچار معلولیت در گروه سنی 10 7 سال از مدارس توان خواهان 1و2 و مدارس عادی شهر تهران انتخاب شدند و به منظور گردآوری اطلاعات از تست و کسلر کودکان...