بررسی عوامل مرتبط با خشونت مردان علیه زنان متاهل شهر تهران

بررسی عوامل مرتبط با خشونت مردان علیه زنان متاهل شهر تهرانخشونت به شکلهای مختلف آن یک معضل اجتماعی روبه رشد است. محققان اعتقاد دارند بر خلاف پرخاشگری در جانوران که جنبه غریزی دارد و بیشتر در خدمت بقای نوع است خشونت در انسان مبنای یادگیری دارد و وجود آن را به اساس منافعی که برای بقای نوع بشر دارد نمی توان تو...